معرفی گروه طرح و توسعه آرمان


گروه طرح و توسعه آرمان»، فعالیت خود را در سال  1389در حوزهی تولید مسکن، سرمایه گذاری،طراحی، محاسبه و نظارت پروژههای ساختمانی آغاز نمود. این مجموعه در راستای تقویت و افزایش کارایی خود با تأسیس شرکت ناظر و طراح حقوقی «دژ ســازه مارلیک» با هدف نظارت و طراحی و شرکت «دنا ساختمان توس» جهت اجرای پروژههای تجاری، مسکونی و اداری در سال  1391گام های اولیه را در صنعت بزرگ ساختمان برداشت. مجموعههای فوق با طراحی، محاسبه، نظارت و قبول مسئولیت مجری ذیصلاح بیش از  350.000مترمربع زیربنا پــروژه، در همان سـالهای ابتدایی فعالیت، تجربهای ارزنـده کسب و در پی جلب رضایت مشتریان برآمده و آماده فعالیتهای دقیــق و تخصصیتر شدند