ویژگی های شرکت ماندسازان توس

چرا ما :

ارائه خدمات به موقع

ارائه مستندات

تضمین کیفیت

برنامه دقیق و منظم

متعهد بودن

کادری مجرب

_

ییانیه مامور یت

ما که هستیم؟

ساخت و ساز فرآیند ساخت یک ساختمان یا زیرساخت است. ساخت و ساز از تولید متفاوت است در آن تولید معمولا شامل تولید انبوه از اقلام مشابه بدون خریدار تعیین شده است، در حالی که ساخت و ساز معمولا در محل برای مشتری شناخته شده است. ساخت و ساز به عنوان صنعت شامل شش تا نه درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته است. ساخت و ساز با برنامه ریزی، طراحی و تامین مالی شروع می شود؛ و تا زمانی که پروژه ساخته شده و آماده استفاده باشد ادامه دارد.
با هدف گذاری مشخص و تعریف شده، مسیرتحقق چشم انداز دنبال خواهد شد که عبارت است از:
  • انجام خدمات مطابق با نیازهای دقیق مشتریان در مورد کیفیت، زمان، ایمنی با تمرکز بربهره وری و ارزش آفرینی برای پروژه ها
  • انجام خدمات حرفه ای براساس اصول علمی و ارزش های اخالقی و اخالق حرفه ای در راستای توسعه پایداری کشور و رعایت منافع ملی
  • ارزش آفرینی دائمی برای تمامی ذینفعان شرکت اعم از کارفرمایان، سهامداران و کارکنان در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت منحصر به فرد و الگو
  • تمرکز بر توسعه کنترل شده و با برنامه سازمان و شناسنایی ارزش افراد نقش آفرین در این توسعه پذیرش مسئولیت اجتماعی خود به عنوان متولی اصلی کنترل کیفی مصالح ساختمانی، سازه ها و پروژه های عمرانی و اهتمام ویژه به ارائه باالترین سطح خدمات کنترل کیفی به کلیه ذینفعان توسعه امورپژوهشی و تحقیقاتی و گسترش ارتباطات و تعامالت با انجمن ها و مراکز علمی و تخصصی در حوزه خدمات آزمایشگاه های کنترل کیفیت مصالح ساختمانی سازه ها و پروژه های عمرانی
  • برقراری تعامل سازنده و اثربخش با شرکت های فعال در حوزه خدمات کنترل کیفیت سازه ها و پروژه های عمرانی
  • حضورموثروفعال در بازارهای جدید و پروژه های عمرانی
  • بهبود مستمر و حرکت در مسیر تعالی سازمانی
_

گواهینامه صالحیت خدمات مشاور ازسازمان برنامه و بودجه

و گواهینامه ها

خدمات شرکت ماندسازان

 

خدمات ما:

_
icons8-crane-100

خدمات ژئوتکنیک

محتوا ایجاد شده توسط کارشناسان کسب و کار کوچک ما ثابت شده است برای افزایش تولید سرب. در وبسایت خود به عنوان بهترین آهنرباهای سرب برای هدایت جستجوی طبیعی، ثبت نام کنید.
icons8-design-100

خدمات طراحی

محتوا ایجاد شده توسط کارشناسان کسب و کار کوچک ما ثابت شده است برای افزایش تولید سرب. در وبسایت خود به عنوان بهترین آهنرباهای سرب برای هدایت جستجوی طبیعی، ثبت نام کنید.
icons8-service-100

خدمات بازرسی فنی

محتوا ایجاد شده توسط کارشناسان کسب و کار کوچک ما ثابت شده است برای افزایش تولید سرب. در وبسایت خود به عنوان بهترین آهنرباهای سرب برای هدایت جستجوی طبیعی، ثبت نام کنید.
icons8-water-100

خدمات تاسیسات آب و فاضلاب

محتوا ایجاد شده توسط کارشناسان کسب و کار کوچک ما ثابت شده است برای افزایش تولید سرب. در وبسایت خود به عنوان بهترین آهنرباهای سرب برای هدایت جستجوی طبیعی، ثبت نام کنید.