خدمات گروه آرمان

ما چه خدماتی را ارائه می‌دهیم؟

با احترام به طبیعت و با تکیه بر دانش متخصصین خود، پس از سال ها فعالیت در حوزه‌ی پژوهش و نیز آزمایش و ارزیابی کیفی بتن، از چندی پیش، بر آن شدیم تا نسبت به تولید انواع بتن با کیفیت مطلوب و مورد نظر و همچنین انواع بتن‌های ویژه اقدام کنیم. در این راستا "کارخانه فرآورده های بتنی آرمان" را افتتاح و راه‌اندازی نموده‌ایم.

آزمایشگاه بتن و مصالح

آزمایش بتن یا عملیات کنترل کیفیت بتن معمولادر سه مرحله یا سه روش ممکن است انجام شود:

1

کنترل کیفی و آزمایش بتن خمیری (تازه)

انجـام آزمایـش روانـی بتـن (اسـلامپ) و تعییـن دمـای بتـن و وزن مخصـوص بتن و گاهـا درصد هوای

بتـن می‌باشـد کـه بـا اهـداف خاصی این کنتـرل ها صـورت می‌پذیرد.

2

کنترل کیفی بتن سخت شده وآزمایش بتن با تهیه مغزه گیری از بتن (آزمایش بتن مخرب)
نمونه های آزمایشـی یا کنترلی مغزه گیری شـده از بتن سـخت شـده و نگهداری شـده در آزمایشـگاه بـا شـرایط اسـتاندارد و مقایسـه مقاومـت فشـاری آن بـا مقاومـت فشـاری مشـخصه بتـن پـروژه می‌باشـد.

3

کنتـرل کیفـی بتـن سـخت شـده بـا آزمایـش غیـر مخـرب بتـن (چکـش اشـمیت یـا آ لتراسـویباس بتـن ) (آزمایـش بتـن غیرمخـرب)
معمـولا از ایـن روش هـا بـرای ارزیابـی بتـن سـخت شـده در محـل پـروژه هـا بـرای ارزیابـی حـدود مقاومـت بتـن سـخت شـده اسـتفاده مـی‌شـود.

ژئوتکنیک و مکانیک خاک

_

شـرکت «بهیـن طـرح رومـاک» بـه جهـت سـرمایه گـذاری در تجهیزات اکتشافی و مطالعاتی اقدام به خرید 5 دســتگاه حفار بـا مـدلHGY300 و پمـپ آب fmc بـا ظرفیـــت 140لیتـر نمـــود.

این مــدل از دســـتگاه های حفـاری جهت مطالعات ژئوتکنیک و معدن توصیه می‌شود.

_

تجهیــزات جانبــی شـامل انواع راد جهت حفاری تا عمق 300متر، غلاف، چکش های ، CPT ، SPT انواع نمـونه گیر، کربارل های ســینگل و دوبـــل، انــواع مته های TCو راکبیـت که از جملــه مهمــترین الزامات حفاری بــوده و این شرکت خریــداری نموده است.

آزمون های برجا :

 

SPT، CPT ، آزمون ژئوفیزیک برای تعیین تیپ خاک، آزمون تعیین وزن مخصوص در محل، آزمون بارگذاری صفحه، آزمون پرسیومتری و تعیین مقاومت الکتریکی خاک

آزمون های آزمایشگاهی :

 

دانـه بنـدی، حـدود آتربـرگ، بـرش مسـتقیم،تحکیـم، تعییـن پتانسـیل تـورم، تـک محـوری،سـه محـوری، نفوذپذیـری، تراکـم، تعییـن وزن مخصـوص، آزمـون هـای شـیمی خـاک

_

خدمات حفاری

«گروه طرح و توسعه آرمان» بـه جهـت سـرمایه گـذاری در تجهیزات اکتشافی و مطالعاتی اقدام به خرید 5 دســتگاه حفار بـا مـدلHGY300 و پمـپ آبfmc بـا ظرفیـــت 140لیتـر نمـــود. این مــدل از دســـتگاه های حفـاری جهت مطالعات ژئوتکنیک و معدن توصیه می‌شود.

تجهیــزات جانبــی شـامل انواع راد جهت حفاری تا عمق 300متر، غلاف، چکش های ، CPT ، SPT انواع نمـونه گیر، کربارل های ســینگل و دوبـــل، انــواع مته های TCو راکبیـت که از جملــه مهمــترین الزامات حفاری بــوده و این شرکت خریــداری نموده است.

ما چه کارهایی انجام می دهیم؟

بررسی اجمالی خدمات ما

واحد طراحی

طراحی ساختمان از با اهمیت ترین خدمات مهندسی و ساختمانی می‌باشد، واحد طراحی «گـروه طـرح و توسـعه آرمـان» با بهره گیری از توان هنری، علمی، فنی و آشنایی با روش‌های مدرن معماری و ارائه طرح های سه بعدی متنوع و کارآمد و تخصصی با توجه به کاربری ساختمان در کوتاه ترین زمان آماده خدمت رسانی به هموطنان گرامی می‌باشد.

محاسبات سازه ای

واحد محاسبات سازه «گــروه طــرح و توســعه آرمــان» ، در طـی مـدت فعالیـت خـود، بـا کسـب تجـارب ارزنـده در حـوزه ی سـاختمانهای تجـاری، مسـکونی، اداری، اسـکلتهای بهینـه ی فلـزی و بتنـی و سـوله های سـبک، سـازه نگهبـان و سـازه های خاکـی توانسـته اسـت خدمات ارزنده ای به صنعت ساختمانی کشور ارائه و بـه اهـداف اصلـی خـود دسـت یابـد.

مدیریت پیمان

در پاره ای اوقات که مالک یا مالکین ملکی دارای توانایی مالی جهت تأمین پروژه ساخت و ساز هستند و نیازی به مشارکت سازنده در سرمایه گذاری ندارند، به روش مدیریت پیمان روی می‌آورند که در آن مدیریت هزینه ها با کارفرما خواهد بود. بدین ترتیب شرکت ساختمانی صرفاً برای تخصص در مدیریت نیروها و اکیپ های کار آمد، سودی به صورت درصدی از کل هزینه های اجرای پروژه دریافت می‎نماید و هزینه ای بابت اجرای پروژه پرداخت نمی کند و از این جهت تعهداتی را بر عهده نخواهد داشت.

خدمات طراحی مکانیک

خدمات طراحی برق

_

خدمات نظارت

"گـروه طـرح و توسـعه آرمـان" بـا شـعار طرحـی نویـن، در سـایه محاسـبه ای بهیـن و نظـارت مطمئـن نسـبت بـه تأسـیس شـرکت طـراح و ناظـر حقوقـی «دژ سـازه مارلیـک» اقـدام نمـود و بـا اسـتفاده از بسـتر دفتـر مهندسـی طراحـی 280بـه آرمـان طرحـی نـو، سـاختی فاخـر تحقـق بخشـید.

_

کنترل کیفیت جوش

 

مشـاوره جـوش و انجـام آزمونهـای کنتـرل کیفیـت جـوش (مخـرب و غیرمخـرب DT و NDT)کـه علـاوه بـر دانـش و فنـاوری بـر تجربـه متخصصیـن ایـن حـوزه نیـز می‌باشـد توسـط گـروه کنتـرل کیفیـت صـورت می‌پذیـرد. در همیــن راســتا آزمون هــای غیرمخــرب جــوش شــامل بازرســی چشــمی ( VT) ، بازرســی توســط ذرات مغناطیـس (MT) ، بازرسـی توسـط مایعـات نافـ (PT) ، بازرسـی الکترونیـک فـرا صوتـی (UT)و بازرسـی و آزمـون رادیوگرافـی (RT)انجـام و مـورد تفسـیر قـرار می‌گیـرد.

آزمــون هــای مخــرب شــامل آزمــون کشــش، آزمــون خمــش، آزمــون پیچــش و آزمــون فشــار نیــز در آزمایشــگاه‌ها انجــام می‌شــود. هــدف از انجــام ایــن آزمایشــات شــرح دادن عیــوب واقــع در جــوش و منطقــه متاثــر از حــرارت می‌باشــد.

 

_

برجسته ترین سوابق مرتبط با سازه نگهبان و بهسازی