ـــــ شورای راهبری

ـــــ سرپرست واحدها

ـــــ کارشناسان معماری واحد انبوه سازی

فاطمه پورثانی

فاطمه پورثانی

کارشناسان معماری واحد انبوه سازی
محمد یوسف فرجـی

محمد یوسف فرجـی

کارشناسان معماری واحد انبوه سازی
شیوا یاحسین

شیوا یاحسین

کارشناسان معماری واحد انبوه سازی

ـــــ کارشناسان واحد معماری

عاطفه رضوی

عاطفه رضوی

کارشناسان واحد طراحی نقشه های اجرایی معماری
فرزانه فیروزی نسب

فرزانه فیروزی نسب

کارشناسان واحد طراحی نقشه های اجرایی معماری
مهدی شاطری

مهدی شاطری

کارشناسان واحد طراحی نقشه های اجرایی معماری
زهرا سنجری

زهرا سنجری

کارشناسان واحد طراحی نقشه های اجرایی معماری
نوشین جغتایی

نوشین جغتایی

کارشناسان واحد طراحی نقشه های اجرایی معماری
مائده فیروزی

مائده فیروزی

کارشناسان واحد طراحی نقشه های اجرایی معماری

ـــــ کارشناسان امور معماری حوزه مناقصات

محدثه طاهری

محدثه طاهری

کارشناسان واحد امور معماری حوزه مناقصات

ـــــ کارشناسان واحد سازه

ـــــ کارشناسان واحد طراحی و ترسیم نقشه های برق

مجید پورمقدم

مجید پورمقدم

کارشناسان واحد طراحی و ترسیم نقشه های برق
پروین حاجی زاده

پروین حاجی زاده

کارشناسان واحد طراحی و ترسیم نقشه های برق

ـــــ کارشناسان واحد طراحی و ترسیم نقشه های مکانیک

محمدحسین مظهری

محمدحسین مظهری

کارشناسان واحد طراحی و ترسیم نقشه های مکانیک
کیهان روح الهی

کیهان روح الهی

کارشناسان واحد طراحی و ترسیم نقشه های مکانیک

ـــــ کارشناسان واحد صدور پروانه

ـــــ کارشناسان واحد طراحی نقشه های پروانه

ـــــ کارشناسان واحد صدور عدم خلاف و پایانکار بهره برداری

ـــــ کارشناسان واحد مالی

سعیده جهانگیری

سعیده جهانگیری

کارشناسان واحد امور مالی
مریم نوریان

مریم نوریان

کارشناسان واحد امور مالی

ـــــ کارشناسان واحد مناقصات و استعلامات

نفیسه گرامی

نفیسه گرامی

کارشناسان واحد مناقصات و استعلامات
عطیه صفرزاده

عطیه صفرزاده

کارشناسان واحد مناقصات و استعلامات

ـــــ کارشناسان واحد تصویربرداری، تولید محتوا و طراحی گرافیک

امید شمس

امید شمس

کارشناسان واحد تصویربرداری، تولید محتوا و طراحی گرافیک
بیتا خوشرو

بیتا خوشرو

کارشناسان واحد تصویربرداری، تولید محتوا و طراحی گرافیک
محمد گلمکانی

محمد گلمکانی

کارشناسان واحد تصویربرداری، تولید محتوا و طراحی گرافیک
میلاد ضیائی نیا

میلاد ضیائی نیا

کارشناسان واحد تصویربرداری، تولید محتوا و طراحی گرافیک

ـــــ کارشناسان واحد فروش انبوه سازی

سارا حسن آبادی

سارا حسن آبادی

کارشناسان واحد فروش انبوه سازی

ـــــ کارشناسان واحد منابع انسانی

مریم برآبادی

مریم برآبادی

کارشناسان واحد منابع انسانی

ـــــ کارشناسان واحد قراردادها و ارتباط با نظام مهندسی

فاطمه ذوقی

فاطمه ذوقی

کارشناسان واحد قراردادها و ارتباط با نظام مهندسی

ـــــ کارشناسان واحد اموال

فاطمه کیوانلو

فاطمه کیوانلو

کارشناسان واحد اموال

ـــــ کارشناسان واحد استاندارد

یگانه حسین زاده

یگانه حسین زاده

کارشناسان واحد استاندارد

ـــــ کارشناسان پروژه های اجرایی

امیرمحمد حسامی

امیرمحمد حسامی

کارشناسان پروژه های اجرایی
رضا جباری

رضا جباری

کارشناسان پروژه های اجرایی
مجید حجازی

مجید حجازی

کارشناسان پروژه های اجرایی
امیر محمد قاسمی رضوانی

امیر محمد قاسمی رضوانی

کارشناسان پروژه های اجرایی
مهران شاکری

مهران شاکری

کارشناسان پروژه های اجرایی
محمدرضا ولائیان

محمدرضا ولائیان

کارشناسان پروژه های اجرایی

ـــــ کارشناسان امور پیمانکاری

ـــــ کارشناسان واحد صحرایی و حفاری

مجتبی سارونی

مجتبی سارونی

واحد صحرایی و حفاری
امید میرزایی

امید میرزایی

واحد صحرایی و حفاری
رضا جعفری

رضا جعفری

واحد صحرایی و حفاری
محمد مختاری کیا

محمد مختاری کیا

واحد صحرایی و حفاری
امیر لعل فام

امیر لعل فام

واحد صحرایی و حفاری
سهیل عبدالرحمانی

سهیل عبدالرحمانی

واحد صحرایی و حفاری
ادریس مروی

ادریس مروی

واحد صحرایی و حفاری
محمد عفتیان

محمد عفتیان

واحد صحرایی و حفاری
سعید میرزایی

سعید میرزایی

واحد صحرایی و حفاری
محمدعلی سارونی

محمدعلی سارونی

واحد صحرایی و حفاری
حمید میرزایی

حمید میرزایی

واحد صحرایی و حفاری
سعید عفتیان

سعید عفتیان

واحد صحرایی و حفاری
وحید میرزادوستی

وحید میرزادوستی

واحد صحرایی و حفاری
سجاد جری

سجاد جری

واحد صحرایی و حفاری
امید جهانی ثانی

امید جهانی ثانی

واحد صحرایی و حفاری

ـــــ کارشناسان آزمایشگاه بهین طرح روماک و ماندسازان

سعید فخرقائمی

سعید فخرقائمی

آزمایشگاه بهین طرح روماک
محمد میرزادوستی

محمد میرزادوستی

آزمایشگاه بهین طرح روماک
محمد حاجی زاده

محمد حاجی زاده

آزمایشگاه بهین طرح روماک
مهرداد فدوی

مهرداد فدوی

آزمایشگاه بهین طرح روماک
زهرا حسینی

زهرا حسینی

آزمایشگاه بهین طرح روماک
ملیحه نظری

ملیحه نظری

آزمایشگاه بهین طرح روماک
محمدامین سیاح

محمدامین سیاح

آزمایشگاه بهین طرح روماک
محسن صامی محبوب

محسن صامی محبوب

آزمایشگاه بهین طرح روماک

ـــــ کارشناسان آزمایشگاه خاک و سازه پارس شارستان طرح

بهناز داوودی نژاد

بهناز داوودی نژاد

آزمایشگاه مستقر خاک و سازه پارس شارستان طرح
مجید مولایی

مجید مولایی

آزمایشگاه مستقر خاک و سازه پارس شارستان طرح
فربد همایونی

فربد همایونی

آزمایشگاه مستقر خاک و سازه پارس شارستان طرح
الهه برات زاده

الهه برات زاده

آزمایشگاه مستقر خاک و سازه پارس شارستان طرح
محمدصدرا شریفیان طرقبه

محمدصدرا شریفیان طرقبه

آزمایشگاه مستقر خاک و سازه پارس شارستان طرح
کاظم الستی

کاظم الستی

آزمایشگاه مستقر خاک و سازه پارس شارستان طرح
حسن زارع

حسن زارع

آزمایشگاه مستقر خاک و سازه پارس شارستان طرح

ـــــ کارشناسان آزمایشگاه آرمان بهین سان آریا

عطیه غلامی

عطیه غلامی

آزمایشگاه آرمان بهین سان آریا
امیر نوری

امیر نوری

آزمایشگاه آرمان بهین سان آریا
امیرحسین شیخی پور

امیرحسین شیخی پور

آزمایشگاه آرمان بهین سان آریا
کیانوش گرجی

کیانوش گرجی

آزمایشگاه آرمان بهین سان آریا
پرنیان پهلوان

پرنیان پهلوان

آزمایشگاه آرمان بهین سان آریا, کارشناسان واحد نظارت
شکوفه صائب

شکوفه صائب

آزمایشگاه آرمان بهین سان آریا
رسول مظاهری

رسول مظاهری

آزمایشگاه آرمان بهین سان آریا

ـــــ کارشناسان آزمایشگاه خاک و پی نگین الماس

سهیلا شجاع مقدم

سهیلا شجاع مقدم

آزمایشگاه آمایش خاک و پی نگین الماس
سارا یغمائی

سارا یغمائی

آزمایشگاه آمایش خاک و پی نگین الماس
امیر جلائی فر

امیر جلائی فر

آزمایشگاه آمایش خاک و پی نگین الماس
امیررضا صدقی

امیررضا صدقی

آزمایشگاه آمایش خاک و پی نگین الماس
حسین زارع

حسین زارع

آزمایشگاه آمایش خاک و پی نگین الماس
کامبیز رحیمی

کامبیز رحیمی

آزمایشگاه آمایش خاک و پی نگین الماس

ـــــ کارشناسان آزمایشگاه مستقر حرم مطهر

روح الله خانجانی

روح الله خانجانی

آزمایشگاه مستقر حرم مطهر
آرش محمدی آریا

آرش محمدی آریا

آزمایشگاه مستقر حرم مطهر

ـــــ کارشناسان دفتر فنی

سمیه اکبری

سمیه اکبری

کارشناسان دفتر فنی
شقایق امیدوار

شقایق امیدوار

کارشناسان دفتر فنی

ـــــ پرسنل کارخانه بتن آماده

هانیه صفاری

هانیه صفاری

پرسنل کارخانه بتن آماده
محمود صبوری

محمود صبوری

پرسنل کارخانه بتن آماده
بهمن باقری

بهمن باقری

پرسنل کارخانه بتن آماده
علی محمد سیفی

علی محمد سیفی

پرسنل کارخانه بتن آماده
علی علینژاد

علی علینژاد

پرسنل کارخانه بتن آماده
محسن عشقی

محسن عشقی

پرسنل کارخانه بتن آماده
سلمان محمدی

سلمان محمدی

پرسنل کارخانه بتن آماده
حمیدرضا زارع

حمیدرضا زارع

پرسنل کارخانه بتن آماده
پوریا فتاح

پوریا فتاح

پرسنل کارخانه بتن آماده
مهدی فتاح

مهدی فتاح

پرسنل کارخانه بتن آماده
امیر مظفری

امیر مظفری

پرسنل کارخانه بتن آماده
زهرا خرمشاد

زهرا خرمشاد

پرسنل کارخانه بتن آماده
حسن خشنودی

حسن خشنودی

پرسنل کارخانه بتن آماده
محمود گلزاری

محمود گلزاری

پرسنل کارخانه بتن آماده
سید محمود رضازاده

سید محمود رضازاده

پرسنل کارخانه بتن آماده
حسن چارق دوزی

حسن چارق دوزی

پرسنل کارخانه بتن آماده