شورای راهبری

مدیران واحدها

مسئول دفتر مدیریت

کارشناسان واحد قراردادها و ارتباط با نظام مهندسی

علی نوری

علی نوری

کارشناسان واحد قراردادها و ارتباط با نظام مهندسی

کارشناسان امور مناقصات و استعلامات

نفیسه گرامی

نفیسه گرامی

کارشناسان امور مناقصات و استعلامات
فاطمه لطفی فرد

فاطمه لطفی فرد

کارشناسان امور مناقصات و استعلامات

کارشناسان واحد صدور پروانه

یگانه حسین زاده

یگانه حسین زاده

کارشناسان واحد صدور پروانه

کارشناسان واحد طراحی نقشه های پروانه

مریم آرامی

مریم آرامی

کارشناسان واحد طراحی نقشه های پروانه
زهرا عبداللهی

زهرا عبداللهی

کارشناسان واحد طراحی نقشه های پروانه
ساجده احمدی

ساجده احمدی

کارشناسان واحد طراحی نقشه های پروانه
حمیده بزرگ

حمیده بزرگ

کارشناسان واحد طراحی نقشه های پروانه
سمیه خادمیان

سمیه خادمیان

کارشناسان واحد طراحی نقشه های پروانه
مهری هاشمی

مهری هاشمی

کارشناسان واحد طراحی نقشه های پروانه

کارشناسان واحد معماری

کارشناسان واحد مالی

کارشناسان واحد صدور عدم خلاف و پایانکار بهره برداری

معصومه حاجی زاده

معصومه حاجی زاده

کارشناسان واحد صدور عدم خلاف و پایانکار بهره برداری
پرنیان پهلوان

پرنیان پهلوان

کارشناسان واحد صدور عدم خلاف و پایانکار بهره برداری
پروین حاجی زاده نداف

پروین حاجی زاده نداف

کارشناسان واحد صدور عدم خلاف و پایانکار بهره برداری

کارشناسان واحد ژئوتکنیک

الهام قبادی

الهام قبادی

کارشناسان واحد ژئوتکنیک
امیررضا صدقی

امیررضا صدقی

کارشناسان واحد ژئوتکنیک
شکوفه صائب

شکوفه صائب

کارشناسان واحد ژئوتکنیک
رضا خدابنده

رضا خدابنده

کارشناسان واحد ژئوتکنیک
سمیه اکبری

سمیه اکبری

کارشناسان واحد ژئوتکنیک
حامد رضا ضیایی

حامد رضا ضیایی

کارشناسان واحد ژئوتکنیک

کارشناسان واحد نظارت

کارشناسان واحد اموال

کارشناسان واحد بازرسی فنی

کارشناسان واحد ازبیلت

کارشناسان واحد سازه

کارشناسان پروژه های اجرایی

امیر فیله کش

امیر فیله کش

کارشناسان پروژه های اجرایی
مجید حجازی

مجید حجازی

کارشناسان پروژه های اجرایی

کارشناسان واحد صحرایی و حفاری

سجاد جری

سجاد جری

کارشناسان واحد صحرایی و حفاری
جعفر علینژاد

جعفر علینژاد

کارشناسان واحد صحرایی و حفاری

واحد تصویربرداری و تولید محتوا

میلاد ضیائی نیا

میلاد ضیائی نیا

واحد تصویربرداری و تولید محتوا

کارشناسان واحد بتن

پرسنل کارخانه بتن آماده

بابک رضایی

بابک رضایی

پرسنل کارخانه بتن آماده, کارشناسان واحد بتن
جواد سبزی

جواد سبزی

پرسنل کارخانه بتن آماده
حمیدرضا زارع

حمیدرضا زارع

پرسنل کارخانه بتن آماده
میلاد سارونی

میلاد سارونی

پرسنل کارخانه بتن آماده
پوریا فتاح

پوریا فتاح

پرسنل کارخانه بتن آماده
مهدی فتاح

مهدی فتاح

پرسنل کارخانه بتن آماده
امیر مظفری

امیر مظفری

پرسنل کارخانه بتن آماده
مجید ساعی

مجید ساعی

پرسنل کارخانه بتن آماده
سارا حسن آبادی

سارا حسن آبادی

پرسنل کارخانه بتن آماده
مصطفی کریمی

مصطفی کریمی

پرسنل کارخانه بتن آماده
هانیه صفاری

هانیه صفاری

پرسنل کارخانه بتن آماده
زهرا خرمشاد

زهرا خرمشاد

پرسنل کارخانه بتن آماده
محمود صبوری

محمود صبوری

پرسنل کارخانه بتن آماده
حسن خوشنودی

حسن خوشنودی

پرسنل کارخانه بتن آماده
فتح الله راحله

فتح الله راحله

پرسنل کارخانه بتن آماده
محمود گلزاری

محمود گلزاری

پرسنل کارخانه بتن آماده
شهاب باقری

شهاب باقری

پرسنل کارخانه بتن آماده
بهمن باقری

بهمن باقری

پرسنل کارخانه بتن آماده

واحد حفاری و اکتشافات

سهیل عبدالرحمانی

سهیل عبدالرحمانی

واحد حفاری و اکتشافات
ادریس مروی

ادریس مروی

واحد حفاری و اکتشافات
محمد عفتیان

محمد عفتیان

واحد حفاری و اکتشافات
رحمان عفتیان

رحمان عفتیان

واحد حفاری و اکتشافات
مهدی سارونی

مهدی سارونی

واحد حفاری و اکتشافات
جواد سارونی

جواد سارونی

واحد حفاری و اکتشافات
سعید میرزایی

سعید میرزایی

واحد حفاری و اکتشافات
محمد سارونی

محمد سارونی

واحد حفاری و اکتشافات
حمید میرزایی

حمید میرزایی

واحد حفاری و اکتشافات
سعید عفتیان

سعید عفتیان

واحد حفاری و اکتشافات
وحید میرزادوستی

وحید میرزادوستی

واحد حفاری و اکتشافات

خدمات