امیرسعید رجایی

کارشناس واحد ژئوتکنیک
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی