امیرمحمد حسامی

سرپرست کارگاه
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی