امیر جلائی فر

کارمند واحد بازرسی فنی جوش
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی