امیر جلائی فر

کارمند واحد ژئوتکنیک
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی