بهاره سبزه کار

مدیر واحد منابع انسانی، مارکتینگ و آموزش
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی