بهناز داوودی نژاد

مسئول آزمایشگاه خاک و سازه پارس شارستان طرح
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی