بیتا خوشرو

کارمند واحد تولید محتوا و طراح گرافیک
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی