رسول مظاهری

کارشناس واحد بازرسی فنی جوش
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی