رضا جعفری

کارمند
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی