رضا خدابنده

مسئول آزمایشگاه بهین طرح روماک و ماندسازان
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی