رمضان شاهسوانی

سرپرست واحد صحرایی و حفاری
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی