زهرا عبدالهی

کارمند واحد طراحی و ترسیم نقشه های شهرداری و ازبیلت
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی