سارا حسن آبادی

کارشناس واحد فروش
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی