سارا حسن آبادی

کارمند واحد بازاریابی و تبلیغات, مسئول امور اداری
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی