سمانه رجبی

مسئول اداری دفتر مدیریت
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی