سمانه رجبی

مسئول دفتر مدیریت
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی