سمیه اکبری

کارشناس واحد ژئوتکنیک
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی