سیده سارا عسکریانی

سرپرست واحد مالی حفاری
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی