سید سعید موحدی هاشمی

امور اداری و خرید پروژه ها
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی