شیما آژیر

سرپرست واحد طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی مکانیک
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی