شیما ظهوریان

مسئول واحد جوش و بتن
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی