علیـرضا شکوهی

کارمند واحد برداشت و ترسیم نقشه های ازبیلت
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی