علی خاکزاد

سرپرست فنی واحدکارخانه تولید بتن آماده
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی