علی خاکزاد

سرپرست فنی واحد تولید بتن آماده
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی