علی علینژاد

کارمند واحد کنترل
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی