غزاله فیروز

کارشناس مناقصات حوزه معماری
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی