غزاله پیامی

سرپرست واحد فنی نظام مهندسی
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی