فاطمه ذوقی

کارشناس واحد امور ارتباط با نظام مهندسی
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی