فاطمه پورثانی

کارمند ارشد معماری واحد انبوه سازی
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی