محدثه طاهری

کارمند واحد مناقصات حوزه معماری
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی