محمدرضا فرتوت

کارمند واحد کنترل کیفیت
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی