محمد بذرافشان

مسئول آزمایشگاه مستقر حرم مطهر
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی