محمد بذرافشان

سرپرست واحد مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی