معصومه حاجی زاده

کارمند واحد اخذ مهرسبز پایانکار، عدم خلاف و آزادسازی مجری ذیصلاح
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی