مهدی اسماعیل پور

کارمند واحد برداشت و ترسیم نقشه های ازبیلت
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی