مهدی شاطری

کارمند واحد طراحی نقشه های اجرایی معماری
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی