مهران شاکری

سرپرست کارگاه
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی