نسترن سعیدی

مسئول واحد اموال، قرارداد، تضمین کیفیت
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی