نسرین نعمانی

سرپرست واحد محاسبات سازه
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی