وحید عبدالهی اقدم

کارپرداز
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی