وحید میرزادوستی

حفار
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی