کیمیا قاسمی

مدیر واحد معماری
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی