یاسر کیمیائی

سرپرست واحد انفورماتیک
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی