یگانه آقاجانی

سرپرست واحد طراحی و ترسیم نقشه های اجرایی برق
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی