چارت سازمانی واحد نظام مهندسی، طراحی معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی

گروه طرح و توسعه آرمان

برای بررسی دقیق تر، نشانگر را روی چارت حرکت دهید.

چارت سازمانی واحد اموال، قرارداد، تضمین کیفیت و IT

گروه طرح و توسعه آرمان

برای بررسی دقیق تر، نشانگر را روی چارت حرکت دهید.

چارت سازمانی واحد سازه

گروه طرح و توسعه آرمان

برای بررسی دقیق تر، نشانگر را روی چارت حرکت دهید.

چارت سازمانی واحد روابط عمومی، تبلیغات و توسعه برندینگ

گروه طرح و توسعه آرمان

برای بررسی دقیق تر، نشانگر را روی چارت حرکت دهید.

چارت سازمانی واحد امور اجرایی پروژه ها

گروه طرح و توسعه آرمان

برای بررسی دقیق تر، نشانگر را روی چارت حرکت دهید.

چارت سازمانی کارخانه بتن آماده

گروه طرح و توسعه آرمان

برای بررسی دقیق تر، نشانگر را روی چارت حرکت دهید.

برای بررسی دقیق تر، نشانگر را روی چارت حرکت دهید.