گروه طرح و توسعه آرمان نگین الماس

سال تاسیس 1395

«گروه طر ح و توسعه آرمان» جهت مدیـــریت و مســـئولیت پدید آوری طر ح ها و تأمین و جـذب سـرمایه، مدیریـت تولیـد و عرضـه مسـکن و ســـاختمان وفـق دســـتورالعمل شــماره 16758/100/02مــــور خ 86/4/10و شــــماره 400/731مــور خ 87 /1 /24وزارت مسـکن و شهرسـازی اقـدام بـه اخـذ پروانـه اشـتغال بـه کارسـازندگان انبـوه مسـکن و ســـاختمان بـا عنـوان «آرمـان نگیـن المـاس» نمـود.

 

اعضاء هیئت مدیره :

 • محمدتقی بلوری بزاز(مدیرعامل)
 • محسن نجاران(عضو هیأت مدیره)
خواندن کمتر معرفی شرکت

آرمان آمایش خاک و پی نگین الماس

سال تاسیس 1397

مدیر عامل :

 • معین خبازیان

اعضاء هیأت مدیره :

 • جواد سبزی
 • رمضان بهره مند
 • حانیه جوان خواه

آدرس : بلوار جلال آل احمد ، جلال 50 ، پلاک 167 - تلفن 36023506-051

خواندن کمتر معرفی شرکت

خاک و سازه پارس شارستان طرح

سال تاسیس 1397

مدیر عامل :

 • عبدالکریم رضایی بزاز

اعضاء هیأت مدیره :

 • سیاوش هنری
 • احمد سعادت
 • وحیده عجم

آدرس : بلوار معلم ، عدل 23 پلاک 203/1 تلفن : 36063273-051

خواندن کمتر معرفی شرکت

کیان طرح و ساخت آرمان

سال تاسیس 1392

گـروه تخصصـی مدیریـت پـروژه و اجـرای هلدینـگ آرمـان از سـال 1391بـا عنـوان «کیـان طـرح و سـاخت آرمان» شـروع به فعالیت نموده اسـت. هدف از تأسـیس این مجموعه بکارگیری دانش تخصصـی اجـرا بـرای کارفرمایـان در حـوزه اجـرای پـروژه هـای خصوصـی و خـود مالکـی تحـت عنـوان مدیریـت سـاخت بـوده اسـت.

اعضاء هیأت مدیره :

 • بهنام سبزه کار(مدیرعامل)
 • اسماعیل لکزیان (عضو هیأت مدیره)
خواندن کمتر معرفی شرکت

دنـا ساختمــان تــوس

سال تاسیس 1391

شـــــرکت «دنــــــا ساختمــــــان تــــــــوس» بــا بـــــررسی شــرایط خــاص ایــن فصــل از توســعه ایــران زمیــن بــا در نظرگرفتــن ملاحظــات خــاص همچــون اســـتانداردهای پدافنـــد غیرعامـل، اســـتفاده از تـوان داخـل و پتانسـیل نیروهـای جـوان و بـا هـدف بومـی ســازی کامــل صنعــت ســاخت، بــا اخــذ گواهــی نامــه صلاحیـت ابنیـه، تأسیسـات و تجهیـزات پا به عرصـــه مشــارکت در پروژههــای عمرانــی گذاشــــته اســت.

اعضاء :

 • محسن ظریف جعفرزاده کرمانی (مدیرعامل)
 • روح الله روح بخش(عضو هیأت مدیره)

 

برجسته ترین سوابق حرفه ای مدیرعامل و اعضای هيأت مدیره در زمينه اجرا

 •  همکاری در اجرای پروژه سوله صنعتی تولید بدنه پژو 206ـ ایران خودرو کیلومتر 14جاده مخصوص
 • همکاری در اجرای پروژه قطار شهری مشهد ایستگاه های 11 ، 12 ، 13 ، 17 ، 19 ، 20و 6
 • همکاری در اجرای پروژه کف سازی سوله های شهرک صنعتی بینالود
 • همکاری در اجرای پروژه بر ج مسکونی بهارستان
 • پروژه انتقال گاز بیدخت
 • پروژه اجرای خطوط لوله انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب مشهد به طول تقریبی 15کیلومتر (گلشهر ـ سالت ـ نسترن)
 • پروژه دانشکده علوم پزشکی گناباد و سالن آمفی تئاتر
خواندن کمتر معرفی شرکت

آرمان بهین سان آریا

سال تاسیس 1395

مدیر عامل :

 • سید علی ضیائی

اعضاء هیئت مدیره :

 • نسرین نعمانی طرقبه
 • محمد جنگی
 • فرشاد تقی زاده نادری
 • ریحانه نوری
خواندن کمتر معرفی شرکت

ساباط سازه آرمان

سال تاسیس 1393

 در ســال 1393بســترهای قانونــی اجــرای پــروژه هــا و جــذب ســرمایه گــذار بــا تأســیس شـرکت«سـاباط سـازه آرمان» ، بـا اخـذ مجـوز انبـوه سـازی و مدیریـت سـرمایه از اداره کل راه و شهرسـازی فراهـم گردیـد. حاصـل ایـن بسـتر سـازی، راه انـدازی و تاسـیس صنـدوق مشـترک سـرمایه گـذاری مسـکن تحـت عنـوان «آرمـان» بـود.

اعضاء هیأت مدیره :

 • مرتضی حیدری(مدیر عامل)
 • پرستو هادیزاده بزاز(عضو هیأت مدیره)
خواندن کمتر معرفی شرکت

بهین طرح روماک

سال تاسیس 1394

گـروه طـرح و توسـعه آرمـان» بـا تکیـه بـر شـعار « کنتـــرلی متفـاوت، کیفیتـی مانـدگار » همـواره بـه دنبـال اجـرای بهینـه و بـا بالاتریـن کیفیـت بـوده اسـت. در همیـــن راسـتا بـا تأسـیس شـرکت « بهیـن طـرح رومـاک»دارای مجـوز کنتـرل کیفیـت در حـوزه ژئوتکنیـک، بتـن و جـوش از اداره کل راه و شهرسـازی، آرمـــان رســـیدن بـه بالاتریـن ســـطح از اجـرا را بـه واقعیـت تبدیـل کـرده اسـت.

مدیر عامل : دکتر جلیل ابریشمی

اعضاء هیأت مدیره:

 • بابک قزلباش نادری
 • مینو نعیمی مقیمان
 • سارا محقر
 • مجید عرفانی نیک
 • مهدی سردار
خواندن کمتر معرفی شرکت

ماندسازان توس

سال تاسیس 1385

نظــر بــه گســترش فعالیــت هــای هلدینــگ آرمــان و توســعه زیرســاختهای ایــن مجموعــه بــا بهره گیــری از تجربــه متخصصیــن و اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاهها ، تصمیــم بــه اســتفاده از ایــن پتانســیل در قالــب شــرکت مهندســین مشــاور «ماندســازان تــوس» گردیـــد.

مدیر عامل:

 • محمدحسین بلوری بزار

اعضای هیأت مدیره :

 • محمدتقی بلوری بزاز
 • مرتضی حیدری
 • بهنام سبزه کار

اعضای کلیدی امتیاز آور در حوزه مشاوره :

 • محمدحسین بلوری بزاز
 • جلیل ابریشمی
 • سعید ابریشمی
 • محمدرضا استاد حسینی
 • شهناز دانش
 • سید عبدالکریم سجادی
 • سید یاسر بنی هاشمی چهارم
 • سید احسان الدین صیادی
 • محمد راشدی
 • احسان عظیمی قالیباف
 • علی کریم پور
 • سید علی صحاف

 

برجسته ترین سوابق مدیرعامل در حوزه مشاوره ، طراحی و نظارت

 • مدیریت فنی ساختمان زیست خاور و پارکینگ مستقل
 • مدیریت فنی ، نظارتی و اجرایی هتل بهمن از خاکبرداری تا بهره برداری
 • مدیریت اجرایی نیروگاه بادی دیزباد
 • مدیریت فنی پروژه تجاری قائم واقع در میدان پائین خیابان
 • مدیریت فنی و اجرایی پروژه احداث کارخانه شیرپاستوریزه ـ شهرک صنعتی
 • نظارت پروژه تجاری و اداری سلمان به زیر بنای 65000در مراحل خاکبرداری ، سازه نگهبان و فونداسیون
 • نظارت پروژه سارا و ایمان به مساحت 85000متر مربع خاکبرداری سازه نگهبان و فونداسیون
 • نظارت پروژه مجد قطعه SE8-7به زیربنای 18000متربع از ابتدا تا بهره برداری

برجسته ترین سوابق مشاوره

 • انجام آزمایشات مکانیک خاک، بتن و آسفالت (پروژه احداث جاده دسترسی و آماده سازی چشمه شور سرخس) شرکت ملی نفت ایران
 • انجام آزمایشات مکانیک خاک، بتن پروژه مسکونی - تجاری - اداری کمال 2 شورای نگهبان
 • مطالعات رفتارنگاری سد های یعقوبی، ملو، سراب، سده، فریمان، دهقان، طرق و کارده  شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 • مطالعات رفتارنگاری سد تبارک شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
 • آزمایشات مکانیک سازه ایستگاه چناران و اندازه گیری مقاومت الکتریکی خاک(مسیر ریلی مشهد – گلبهار – چناران) شرکت عمران گلبهار
 • استقرار آزمایشگاه محلی پروژه های حرم سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی
 • انجام مطالعات و آزمایشات ژئوتکنیک پروژه هتل 5 ستاره سحاب شرکت سامد سحاب گلستان
 • مطالعات پایدارسازی شیروانی بلوک‌های 200 واحدی کیش اوریناک و 144 واحدی سایبان سرور مسکن مهر شیروان اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی
 • استقرارآزمایشگاه محلی ژئوتکنیک جهت کنترل عملیات خاکریزی پخش سیلاب در سرچاه عماری شهرستان خوسف آبخیزداری خراسان جنوبی
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه سالن شهید نامی شهرداری مشهد
 • بوم پارک کشف رود شهرداری مشهد
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه میدان گازی توس شرکت پترو ساحل افق کیش
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه فرهنگسرای انتظار شهرداری مشهد
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه کارخانه نیترات مجتمع سنگ آهن سنگان
 • تصفیه خانه خواف شرکت صدر آب نیرو
 • انجام خدمات ژئوتکنیک و آزمایشات مقاومت مصالح پروژه‌های سالن ورزشی کهنه جلگه و سالن ورزشی کشانک واقع در شهرستان مانه و سملقان اداره ورزش خراسان شمالی
 • آزمایشات ژئوتکنیک و مطالعات مکانیک خاک پروژه بانک تجارت مجتمع سنگ آهن سنگان خواف مدیریت بانک تجارت استان خراسان رضوی
 • انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک، مقاومت مصالح و کنترل کیفیت برای عملیات خاکی، بتنی، آسفالت و تست جوش تاسیسات آبرسانی در سطح شرکت آب و فاضلاب مشهد شرکت آب و فاضلاب مشهد
 • مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک کارخانه چناران شرکت آوات انرژی پارس
 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجموعه ورزشی سرافرازان شهرداری مشهد
 • خدمات مشاوره کنترل کیفیت جوش سازه فولادی و انجام آزمایشات نمونه برداری بتن پروژه مجتمع اقامتی – تجاری نرجس و رضوان شرکت عمران سامان حریم شرق
 • خدمات مشاوره‌ای آزمايشات موردی جوش، بتن، خاک و مصالح ساختمانی پروژه‌های  شرکت برق منطقه ای خراسان
خواندن کمتر معرفی شرکت

دژسازه مارلیک

سال تاسیس 1389

گـروه طـر ح و توسـعه آرمـان» بـا شـعار طرحـی نویـن، در سـایه محاسـبه ای بهیـن و نظـارت مطمئـن نسـبت بـه تأسـیس شـرکت طـراح و ناظـر حقوقـی «دژ سـازه مارلیـک» اقـدام نمـود و بـا اسـتفاده از بسـتر دفتـر مهندسـی طراحـی 280بـه آرمـان طرحـی نـو، سـاختی فاخـر تحقـق بخشـید.

 مدیرعامل :

 • مصطفی کاظم زاده دربان

 اعضاء هیئت مدیره

 • محمدتقی بلوری بزاز
 • بهنام سبزه کار
 • مرتضی حیدری
 • مهرنوش صفاری
 • محمد راشدی

 برخی از برجسته ترین سوابق طراحی ، محاسبه و نظارت 

 • پروژه های تجاری ـ مسکونی گروه ساختمانی آرمان در قالب بیش از 1۵0واحد و زیربنای حدودی 10.000متر مربع
 • پروژه های تجاری ـ مسکونی گروه ساختمانی آرتین در قالب بیش از ۵00واحد مسکونی و زیربنای حدود 70.000متر مربع
 • پروژه های تجاری ـ مسکونی گروه ساختمانی یزدان در قالب بیش از 220واحد و زیربنای حدودی 40.000متر مربع
 • پروژه های تجاری ـ مسکونی گروه ساختمانی امیر در قالب بیش از 300واحد و زیربنای حدودی 60.000متر مربع
 • پروژه های تجاری ـ مسکونی گروه ساختمانی آرسین در قالب بیش از 200واحد و زیربنای حدودی 3۵.000متر مربع
 • پروژه های تجاری ـ مسکونی گروه ساختمانی کیان در قالب بیش از 200واحد و زیربنای حدودی 30.000متر مربع
 • پروژه های مسکونی گروه ساختمانی ونوس در قالب بیش از 100واحد و زیربنای حدودی 16.000متر مربع
 • پروژه های مسکونی گروه ساختمانی آرین در قالب بیش از ۵0واحد و زیربنای حدودی 13/000متر مربع
 • پروژه های مسکونی گروه ساختمانی پرهام در قالب بیش از 100واحد و زیربنای حدودی 20.000متر مربع

برخی از برجسته ترین سوابق مشاوره

 • طراحی معماری (فاز 1 و 2) ساختمان جهاد کشاورزی جاجرم
 • خدمات مشاوره زیرسازی و طراحی معماری فاز 1 و 2 ساختمان باسکول و نگهبانی مجتمع سنگ آهن سنگان خواف 
خواندن کمتر معرفی شرکت

دفتر 280

سال تاسیس 1383

دفتر خدمات فنی مهندسی ساختمان - شماره 280

مدیر مسئول :

 • محمدحسین بلوری بزار

اعضاء :

 • رکسانا توکلی
 • حمید دشتی رحمت آبادی
 • شهریار سعادتمند
 • علیرضا غفوریان کرمانی پور
 • محمدرضا حامد محجوب
خواندن کمتر معرفی شرکت