امید جهانی ثانی

کارمند
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی