امیر محمد قاسمی رضوانی

سرپرست کارگاه
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی