حامد ضیایی

سرپرست واحد تهیه صورت وضعیت و امور دفتر فنی
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی