حمیدرضا مهرآور

کارمند ارشد نمونه برداری بتن
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی