مجید مولایی

کارمند واحد جوش
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی